TRE MERKLEIGE SØYLER
Skriv inn undertittel her

Søndag 30 mai 2017

Søndag 30. april overvar jeg en gudstjeneste i regi av Frelsesarmeen.

Talen ble holdt av en av Lederteamets medlemmer, la oss kalle vedkommende X

X siterte den første av Frelsesarmeens elleve trosartikler/læresetninger: « Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i Bibelen er inspirert av Gud og at bare de gir den guddommelige rettesnor for kristen tro, lære og liv».

Slik jeg oppfattet talen, la X meget stor vekt på denne læresetningen. Det ble med tyngde gjentatt flere ganger at Frelsesarmeen mente at Bibelen er den eneste rettesnor for tro, læte og liv.

Etter gudstjenestens slutt, ba jeg om en samtale med X. X ble konfrontert med det som står på side 29 i FRELSESARMEENS HÅNDBOK I TROSLÆRE (2013);

«E. Den hellige skrift og andre autoriteter

  1. Skriften Ånden og Kirken

Bibelen er altså at den høyeste autoriteten for den kristne. Men Bibelen selv lærer at det finnes tre søyler som legger en trygg grunnvoll for kristen tro og kristent liv. De tre er: Bibelens lære(2 Tim 3: 16 - 17), Den hellige ånds direkte veiledning (Apg 8: 29; 9; 10 -19; 13: 1-3, 16: 6:8) og samstemmigheten blant de kristn ( Apg 15: 1-29; 1.Tess 5: 12-22)

Bibelens lære(2 Tim 3: 16 - 17): «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».

Dette bibelverset er, i følge Frelsesarmeens lære, grunnlaget for den første av tre søyler. Hele kristenheten bygger jo sin lære på Bibelen, men at FA velger å henvise til ordene i 2 Tim 3: 16 - 17, kan virke noe kunnskapsløst. For, hva mente forfatteren med SKRIFTEN? Mente han GT? På den tiden brevene til Timoteus ble skrevet eksisterte ikke Bibelen slik den foreligger i dag. Det eksisterte ikke noe NT. Når det i NT henvises til skriften, eller skriftene, henvises det til GT.
Skriftene som utgjør Det nye testamentet, var skrevet i løpet av det første århundret e.Kr. Men det var først når de forskjellige kirkemøter fra det 4. århundre av hadde uttalt seg at en kan snakke om en felles kristen kánon, en avgrenset samling av autoritative skrifter, NT slik vi kjenner det i dag.

Det som går igjen i hele Troslæren til FA er, slik jeg oppfatter det, at FA har konstruert en spesiell egenartet lære som de etter beste evne prøver å gjøre bibelsk.

Det finnes ikke noe i Bibelen som gir grunnlag for læren om tre søyler

Bibelversene FA bruker for å begrunne lærene om søyle to og tre, er helt tatt ut av sin sammenheng og viser enda tydeligere hvor ubibelsk læren om DE TRE SØYLENE ER, slik jeg  ser det.

Den hellige ånds direkte veiledning (Apg 8: 29; 9; 10 -19; 13: 1-3, 16: 6:8)

Samstemtheten blant de kristne(Apg 15: 1-29; 1 Tess 5; 12-22).

09.05.2017