KRISTNE SPEDBARN
Skriv inn undertittel her

KRISTNE SPEDBARN

Når en leser hva Paulus skriver i 1. Kor 3, kan det synes som om det er to stadier i det kristne livet? Noen kristne er styrt av kjøtt og blod, de er kjødelige. Andre er åndelige.

Paulus mente at de kristne i Korint var kjødelige, og det ville han si fra om. Fire ganger påpeker han det i i de fire første versene:

«Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?»


HVA KJENNETEGNER ET SPEDBARN

Et spedbarn kan ikke klare seg selv og kan heller ikke hjelpe andre.

Det andre kjennetegnet på en kjødelig tilstand er at synd og nederlag har herredømme. Dette gir seg utslag i misunnelse, strid og stolthet. En kan høre folk tale skarpe ord om andre, en kan ikke åpne sitt hjerte og tilgi hverandre og en taler ufordelaktig om sin nabo. Ukjærlighet i alle former er ikke noe annet enn frukt av kjøttet og kjøttets gjerninger.          

24. 10.  2017