I FRELSESARMEENS  HÅNDBOK I TROSLÆRE - FRELSESARMEEN (2013) kan en lese følgende: «Bibelen er altså at den høyeste autoriteten for den kristne. Men Bibelen selv lærer at det finnes tre søyler som legger en trygg grunnvoll for kristen tro og kristent liv. De tre er: Bibelens lære (2 Tim 3: 16 - 17), Den hellige ånds direkte veiledning (Apg 8: 29; 9; 10 -19; 13: 1-3, 16: 6:8) og samstemmigheten blant de kristn ( Apg 15: 1-29; 1.Tess 5: 12-22)»
Skriv inn undertittel her

LA OSS TA EN TITT PÅ SØYLE NR. TO:

Den hellige ånds direkte veiledning (Apg 8: 29; 9; 10 -19; 13: 1-3, 16: 6:8)

  1. Apg 8: 29: Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Dette verset er hentet fra teksten som handler om Filip og den etiopiske hoffmannen. Apg 8: 26 - 40. Filip blir ledet av Den Hellige Ånd. Ånden sier at Filip skal gå bort til vognen som hoffmannen sitter i.
  2. Apg 9: 10 -19: omtaler en mann i Damaskus ved navn Ananias. Gud sa til Ananias i et syn at han skulle gå og snakke med en terrorist ved navn Saulus.
  3. Apg 13: 1 -2 omtaler noen profeter og lærere fra menigheten i Antiokia som, ledet av Den Hellige Ånd, valgte ut to menn til å forkynne ord.
  4. Apg 16: 6: 8 beskriver hvordan Den Hellige Ånd hindret Paulus og Timoteus å forkynne Ordet i Asia.

Samtlige fire bibelsteder FA legger til grunn for læren om den andre av tre autoriteter, handler om Den Hellige Ånds veiledning til enkeltpersoner. Den Hellige Ånd taler og veileder enkeltmenneske i situasjonen de til enhver tid befinner seg.

Helt fra dag en i kirkens historie, har av Den Hellige Ånd ledet mennesker. Jesus sa at når han hadde dratt hjem til sin far, skulle han sende Talsmannen, Den Hellige Ånd (Joh 16: 1-15)   I Apg 2 han vi lese om Den Hellige Ånds komme. Alle ble fylt av ånden. De talte i tunger, og her møter vi en ny Peter. Peter som tidligere hadde fremstått so feig og redd holdt nå en modig, sterk tale, fylt av ånd og sannhet

Finnes der bibelsk materiale som tilsier at Den Hellige Ånds veiledning til enkeltpersoner, kan omgjøres til en autoritet gjeldene for hele kristenheten eller et helt kirkesamfunn?

Finnes der bibelsk materiale som kan underbygge læren som tre søyler?

Dersom Bibelen er den eneste autoriteten, hvordan kan en da tre autoriteter?

På side 301 i HÅNDBOK I TROSLÆRE - FRELSESARMEEN (2013) kan en lese følgende: «Tidlig i vår historie ble Frelsesarmeen ledet av Gud til ikke å benytte de enkelte sakramentene: dåp og Herrens måltid, eller nattverd»

Hvilke søyle bygger FA denne læren på? Søylen om Åndens ledelse?

 20.05.2017